เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่2)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่3)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คลังความรู้ KM เทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่4)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)
รายงานการเงิน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่5)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่6)
สรุปผลการดำเนินการประจำปี พ.ศ.2561
คู่มือ - มาตรการ ของเทศบาลตำบลไชยมงคล
รายงานสถิติต่าง ๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
บันทึกประชุมสภาฯ ประจำปี 2562

สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
            ตำบลไชยมงคล ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล อำเภอต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลหนองจะบกและตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัยและตำบลโคกไทย , ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา และตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ประชากร
            จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,745 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,617 หลังคา แยกเป็น ประชากรชาย 3,427 คน ประชากรหญิง 3,318 คน             มีความหนาแน่นเฉลี่ย 112.08 คนต่อตารางกิโลเมตร
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
 
การปกครอง
            หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล ประกอบด้วย กลุ่มบ้าน กม.13 , กลุ่มบ้าน กม.14 และกลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ
            หมู่ที่ 2 บ้านบุตาล
            หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มบ้านภูเขาทอง และกลุ่มบ้านหนองหว้า
            หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง
            หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร ประกอบด้วย กลุ่มบ้านสะพานขาว , กลุ่มบ้านสามสระ และกลุ่มบ้านโนนกรวด
            หมู่ที่ 6 บ้านไชยมงคลพัฒนา
 
ภูมิประเทศ
            ตำบลไชยมงคลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเอียงจากทิศเหนือ และทิศตะวันออกเหนือไปยังทิศใต้ ดินส่วนใหญ่ลักษณะเป็นดินลึกมีการระบายน้ำได้ดีสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ดีตอนบน ตอนกลางน้ำ ซึมผ่านได้ดีปานกลาง ดินบนมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทา มีความสมบูรณ์ปานกลางเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำห้วยยางซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของตำบล
 
ลักษณะภูมิอากาศ
            ลักษณะอากาศโดยทั่วไป อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ว ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะพัดอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้อากาศชุ่มชื้นและฝนตกทั่วไป
 
อุณหภูมิ
            เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลไชยมงคล เป็นที่ราบสูงอากาศจึงค่อนข้างร้อน อบอ้าวมากในฤดูร้อน และฤดูหนาวค่อนข้างหนาวเย็น
 
ความชื้นสัมพัทธ์
            ในช่วงฤดูหนาว และต่ำสุดเฉลี่ย 50 % ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกคลุมประเทศไทย ฉะนั้นอากาศในเขตท้องที่ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จะแห้งแล้งและหนาวเย็น ตอนเช้าอากาศจะชุ่มชื้น ความชื้นสัมพัทธ์จะสูง และจะลดลงอย่างรวดเร็ว ในตอนบ่าย