เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่2)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่3)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คลังความรู้ KM เทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่4)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)
รายงานการเงิน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่5)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่6)
สรุปผลการดำเนินการประจำปี พ.ศ.2561
คู่มือ - มาตรการ ของเทศบาลตำบลไชยมงคล
รายงานสถิติต่าง ๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
บันทึกประชุมสภาฯ ประจำปี 2562

สภาพทางสังคม
 
การศึกษา
            ข้อมูลโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคลมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 2 แห่ง
 
 
การจัดการศึกษา
            องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ เข้าเรียนแต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคาร สถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ
 
ข้อมูลพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล
  ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
  ศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
            ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล จะนับถือศาสนาพุทธ สถาบันและองค์กรศาสนา
  มัสยิด จำนวน 1 แห่ง
  ศาลเจ้า จำนวน 6 แห่ง
  โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง
  วัด/สำนักสงฆ จำนวน 6 แห่ง
 
การสาธารณสุข
            ตำบลไชยมงคล มีศูนย์สุขภาพชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนไชยมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไทร
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            ตำบลไชยมงคลอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง สถานีดับเพลิงจะได้รับสนับสนุนจากเทศบาลนครนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจะบก และกองพลพัฒนาที่ 2 ในการป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น