เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล
 
นายสมชาย    นาคใหม่
ประธานสภาฯ

นายจำลอง   งีเกาะ

ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล

รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

นายประยงค์   ชูพรม
นายปรีดี   หมู่สะแก
นายชลอ   พาขุนทด
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
 นายสันติ   โพธิ์วัด
นางประนอม   บรรจงปรุ
นายทวี   ปรุ๋ยกระโทก
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 2

 

นายนิ่ม   ศอกจะบก
นายสิทธิโชค   พลดอน
ร้อยตรีแสวง   กล่ำเสถียร
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายกอง   กล้ากระโทก
สมาชิกสภาฯ เขต 2