วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว Asphaltic Concreate หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (ซอยสมบัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาขุดดินขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยหกเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ถึงกลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ ซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างทำม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง