วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๓๔๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว ๓๙๙๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ทบ ๒๙๖๕๔ ของกองพลพัฒนาที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2392 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างขุดลอกสระน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ประกวดราคาซื้อ่จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)