วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 2392 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชดเชยตามจำนวนวันที่เด็กนักเรียนยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ชีวีมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง