วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ (ภูเขาทองซอยท้ายบ้าน) ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทาง นม.ถ.138-87 (บ้านโกรกตะคร้อ-บ้านหนองพลวงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร ซอย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง ซอย 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (สระน้ำสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างรื้อถอนถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้าน กม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง