วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่ีองถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขยายเขตประปา บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ ซอย 7 ไปซอย 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้าน ก.ม.13 ซอย 3,4,5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนยืพัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง