วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายสำเนาพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างดำเนินการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากการใช้งานปกติ บริเวณ ซอย1 ซอย5, ซอย6 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดความสูง 25.30 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง