เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558

สำนักงานปลัด
 
นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสุริยงค์ ยืนยง
นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง
นางสำราญ คำระกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นิติกร ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 
นางสาวจุรีรัตน์ หมู่สะแก
 
นางสาวณิชภชา พรมขันข์
เจ้าหนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายรังสรรค์ สุขแสวง
นายสนธยา เกียรติเกาะ
นายพยับ สูบโคกสูง
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
คนสวน
 
 
นางปราถนา มุ่งฝากกลาง
คนงานทั่วไป