เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558

กองคลัง
 
นางสุกัญญา แพงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริลักษณ์ เชิดชูโชคสุข
นางพัชรินทร์ พ่วงช่วง
- นางจุรีพร สมหงษ์-
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนวญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
 
นางพัสวี ศรีหนองโคตร
นางสิรภัสสร โสตะพราหมณ์
นางวิภารัตน์   ตอมพุทรา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 
 
                        นายพิชิต เสริมสำราญ
 
 นางสาวยุวลี ราชคฤห์
                            ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ