เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558

กองช่าง
 
tt
นายชูยศ ศรีวรขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 นางสาวณภัทชา ชิดมะเริง
 
นายพิทักษ์ ประสพสิทธุ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 
นางเปรมฤดี กนกแก้ว
 
นายวรวุฒิ วินไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
 
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 
 
นายธวัช ชูพรม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


 
นายสมหวัง มาบจะบก
 
 นายแหลม สวัสดี
คนงานทั่วไป
 
คนงานทั่วไป


 
นายวิชาญ เกษตรวาที
 
 นายเมี้ยน รวมดอน
คนงานทั่วไป
 
คนงานทั่วไป