เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558

กองการศึกษาฯ
 
 
น.ส.ศิริพร ก้านขุนทด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

นางศรุตา  กวางทอง
                                                                                              เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน

 

นางอัจฉรา เหมุทัย
 นางวัฒนา โปร่งกลาง
นางสาวเฉลิมศรี พลูทวี
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                         ครูผู้ดูแลเด็ก
 ครูผู้ดูแลเด็ก
 

 

นางสาวจุฑามาศ จูมนา
 นางสาวอมร พรดอน
นางสาวสุมาลี คนล่ำ
 ผู้ดูแลเด็ก
                           ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก