วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 86-7094 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยข3126 โดยตั้งงบประมาณตามหน่วยงาน งานเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นแบบก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญ่ ซอยบ้านหมอจอม เชื่อมถนนวงแหวนรอบเมืองหมายเลข 290) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง