วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-3796 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)ประจำภาคเรียนที่ 1/2567และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญ่ ซอยบ้านหมอจอม เชื่อมถนนวงแหวนรอบเมืองหมายเลข 290) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง