วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 5)
8  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญ่ ซอย14)
8  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (หนองปลิง ซอย 10/1)
3  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 85-3796 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองพลวงใหญ่ ซอย 8 หมู่ที่ 3, บ้าน กม.14 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล ถนนซอยหกเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายสำเนาพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญ่ ซอย1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง