วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเหลี่ยม บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 (ซอยนายผ่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3796 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อใช้ในงานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ ค.ส.ล. สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง