วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเช่าพื้นที่บริการอิเตอร์เน็ต (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง