วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำโปรงป้ายเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคลและนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครััว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคลและนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างสำรวจจำนวน สุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อตามโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการ จัดซื้อยางถุง Premix Bag จำนวน ๙๐๐ ถุง และยางแอสฟัลต์ชนิด css-๑ จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุตาล, หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง