วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
จ้างตัดหญ้าข้างทางและเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้่นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Cape Seal หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (หนองปลิง ซอย 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาบ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 ต.ไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้าน กม.13 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 85-0966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8490 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง