วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/รวมบ่อพัก ฝาบ่อพัก ฯลฯ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5
31  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (หนองปลิง ซอย 11)
31  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (หนองปลิง ซอย 8) ช่วงที่ 2
31  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายเกลี้ยง ราชคฤห์)
24  มี.ค. 2566
จ้างขออนุมัตินำรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3796 นม. เข้าซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง