วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ซอย 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอย 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างบริการเช่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างบริการเช่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ปั๊มน้ำยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง