วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 3479 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-3796 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างทำป้ายสำหรับจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอยโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 229 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายสำเนาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เพื่อใช้ทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของหรือสุนัขจรจัด ในพื้นที่ตำบลไชยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8490 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ยข 3126 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 2392 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง