วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง
28  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 2)
28  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองผักบุ้ง - โกรกตะคร้อ) ซอย 6
27  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง