วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายสำเนาพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างรื้อถอนถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างดำเนินการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากการใช้งานปกติ บริเวณ ซอย1 ซอย5, ซอย6 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง