วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจาการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคลโดยการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายจราจรเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในเขตชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้าน กม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำโปรงป้ายเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคลและนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครััว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง