วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคลและนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างสำรวจจำนวน สุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อตามโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการ จัดซื้อยางถุง Premix Bag จำนวน ๙๐๐ ถุง และยางแอสฟัลต์ชนิด css-๑ จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุตาล, หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างตัดหญ้าข้างทางและเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้่นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Cape Seal หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (หนองปลิง ซอย 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาบ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 ต.ไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง