วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (สายกลางบ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล ตำบลไชยมงคล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง