วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาบ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 ต.ไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้าน กม.13 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 85-0966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8490 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายกลุ่มบ้านเสมา บ้านหนองพลวงใหญ่ ซอย 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง