วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2562
จ้างตัดหญ้าข้างทางและเก็บเศษหญ้า,ขยะ พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการสำรองน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง