วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร (หนองไทร ซอย4)
29  มี.ค. 2562
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๓๔๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว ๓๙๙๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ทบ ๒๙๖๕๔ ของกองพลพัฒนาที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2392 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างขุดลอกสระน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง