วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้าน ก.ม.13 ซอย 3,4,5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนยืพัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 85-0966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองผักบุ้ง - โกรกตะคร้อ) ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)