วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ ซอย 8 ไปซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอย 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านยายดอกไม้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางวรรณี กล้ากระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านยายดอกไม้)
3  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอย 10)
3  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางวรรณี กล้ากระโทก)
28  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ ซอย 8 ไปซอย 9