วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว 3991 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 8)
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างทางเข้า - ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล
25  มี.ค. 2567
โครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล บริเวณบ้านหนองปลิง (หนองปลิง ซอย 1) หมู่ที่ 4
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญ่ ซอย 14)
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมมาตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านผู้พัน ตรงข้ามซอยหกเหลี่ยม)
25  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายสงัด ทองสาย)