ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก

  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี 2566 และการจัดทำแผนสุขภาพตำบลไชยมงคล ประจำปี 2567

  ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน "กองทุนผู้สูงอายุ"

  เทศบาลตำบลไชยมงคล ขอปรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล และพนักงานเทศบาลสามัญ ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามปิดประกาศต่างๆ ตามกฎหมายที่ดิน