เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
 


โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกวันจันทร์ เทศบาลตำบลไชยมงคล โดยว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล ปลัดเทศบาล ได้เป็นตัวแทนมอบวุฒิบัตร โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยทำการลงคะแนนเลือกในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และประชุมเพื่อชี้ขาดในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้ผลสรุปดังนี้
กลุ่มที่ 1 พนักงานเทศบาลสามัญสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางสาวณิชภชา พรมขันธ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มที่ 2 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ได้แก่ นายเมี้ยน รวมดอน ตำแหน่ง คนงาน
2020-11-17
2020-11-17
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-04
2020-10-30
2020-10-26
2020-10-22
2020-10-22
2020-10-16