เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่2)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่3)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คลังความรู้ KM เทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่4)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)
รายงานการเงิน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่5)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่6)
สรุปผลการดำเนินการประจำปี พ.ศ.2561
คู่มือ - มาตรการ ของเทศบาลตำบลไชยมงคล
รายงานสถิติต่าง ๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เปลี่ยนแปลง
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ที่เพิ่มเติม)
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ติดตามการให้ความรู้ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
       วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลไชยมงคล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล พานักข่าวจากช่อง NB...
 
  ติดตามการให้ความรู้ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาสถาน...
  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการแผนที่ภาษี
  ฉีดล้างรางระบายน้ำ บริเวณ กลุ่มโกรกตะคร้อ หมู่ที่ ...
  ประชุมร่วมกับอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง การจัดการ...
  การรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
  การรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
  การรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
  หลวงปู่อุทัย สิริธโร มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค หมู่ท...
   หลวงปู่อุทัย สิริธโร มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค หมู่ท...
  มอบถุงน้ำใจ ให้ผู้ประสบวาตภัย
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม