เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  การดำเนินการประชาคมท้องถิ่นตำบลไชยมงคล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2654 (ครั้งที่3)
       วันที่่ 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลไชยมงคลดำเนินการประชาคมท้องถิ่นตำบลไชยมงคล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2654 (ครั้งที่3)
 
  การดำเนินการประชาคมท้องถิ่นตำบลไชยมงคล เพื่อเพิ่มเ...
  ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลไ...
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เพิ่มเติมแผนดำเนินงานประจำปีง...
  โครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป...
  ประชาคมท้องถิ่น ตำบลไชยมงคล
  ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลไ...
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ...
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ...
  ประชาสัมพันธ์ การโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
   
 
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม