เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
 


แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564-วันที่ 4 เมษายน 2564  ซึ่งเหลือเวลาอีก 2 วัน ทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/ ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ยังสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ด้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

 

2021-04-10
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-02
2021-04-02
2021-03-29
2021-03-27
2021-03-26