เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

คณะผู้บริหาร

นายสมโภชน์  นามประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 220
นายวิโรจ  งีเกาะ
พ.ต.ท.วิจารณ์  วิจิตรจริยา
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
นายสมชาย  นาคใหม่
นางประนอม  บรรจงปรุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี