เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล

นายสมชาย    นาคใหม่
ประธานสภาฯ

นายจำลอง   งีเกาะ

ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล

รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

นายประยงค์   ชูพรม
นายปรีดี   หมู่สะแก
นายชลอ   พาขุนทด
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
 นายสันติ   โพธิ์วัด
นางประนอม   บรรจงปรุ
นายทวี   ปรุ๋ยกระโทก
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 2

 

นายนิ่ม   ศอกจะบก
นายสิทธิโชค   พลดอน
ร้อยตรีแสวง   กล่ำเสถียร
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายกอง   กล้ากระโทก
สมาชิกสภาฯ เขต 2