เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล
ปลัดเทศบาล 
นายจักรภพ เดชสุขพงษ์
รองปลัดเทศบาล

นายฐติวัฒน์  ธีระอกนิษฐ์
นางสุกัญญา แพงศรี
นายชูยศ ศรีวรขันธ์

นางสาวณัฐนชา นินนานนท์

น.ส.ศิริพร ก้านขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา