เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

สำนักปลัด

นายฐติวัฒน์  ธีระอกนิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจุฬาลักษณ์ ณ ระนอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสำราญ คำระกาย
นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง
นายสุริยงค์ ยืนยง นางสาวณิชภชา  พรมขันธ์
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นางสาวจุรีรัตน์ หมู่สะแก สิบเอกทรงศักดิ์  อุปรีศรี นายรังสรรค์  สุขแสวง นายสนธยา เกียรติเกาะ
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ภารโรง พนักงานขับรถยนต์

นายพยับ สูบโคกสูง นางปราถนา มุ่งฝากกลาง นางนุชรี  ไทยเจริญ
คนสวน คนงาน คนงาน