เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

สำนักงานปลัด

นายฐติวัฒน์  ธีระอกนิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสำราญ คำระกาย

นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง
นายสุริยงค์ ยืนยง
นางสาวณิชภชา  พรมขันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคลลชำนาญการ

นางสาวจุรีรัตน์ หมู่สะแก
นายวุฒิชัย  วังพิกุล
นายรังสรรค์  สุขแสวง
นายสนธยา เกียรติเกาะ
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารโรง
พนักงานขับรถยนต์

นายพยับ สูบโคกสูง นางปราถนา มุ่งฝากกลาง
คนสวน คนงานทั่วไป