เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

กองช่าง

นายชูยศ ศรีวรขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 นางสาวณภัทชา ชิดมะเริง
 
นายพิทักษ์ ประสพสิทธุ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 
นางเปรมฤดี กนกแก้ว
 
นายวรวุฒิ วินไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
 
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 
 
นายธวัช ชูพรม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


 
นายสมหวัง มาบจะบก
 
 นายแหลม สวัสดี
คนงานทั่วไป
 
คนงานทั่วไป


 
นายวิชาญ เกษตรวาที
 
 นายเมี้ยน รวมดอน
คนงานทั่วไป
 
คนงานทั่วไป