เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

กองช่าง

นายชูยศ ศรีวรขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุขสันต์  ยังสุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นางเปรมฤดี  กนกแก้ว
นายพิทักษ์ ประสพสิทธุ์
นายวรวุฒิ  วินไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

-ว่าง-
นายเมื้ยน  รวมดอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
คนงาน


 

 นายแหลม สวัสดี
 นายวิชาญ เกษตรวาที นายณัฐวุฒิ  งีเกาะ
คนงาน
คนงาน
คนงาน