เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวศิริพร ก้านขุนทด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ  นางวัฒนา โปร่งกลาง นางสาวเฉลิมศรี พลูทวี นายชัยทัศน์  ศูนย์ตรง
นางศรุตา  กวางทอง
 ครูผู้ดูแลเด็ก
      ครูผู้ดูแลเด็ก              นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 
นางอัจฉรา เหมุทัย
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวจุฑามาศ จูมนา
 นางสาวอมร พรดอน
นางสาวสุมาลี คนล่ำ
 ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก