เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

กองการศึกษา


 
นางสาวศิริพร  ก้านขุนทด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายจิรวัฒน์  ปานชาติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางวัฒนา โปร่งกลาง นางสาวเฉลิมศรี พลูทวี -ว่าง- นางนุชรินทร์  ชูหมื่นไวย
 ครู ครู
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางอัจฉรา  เหมุทัย
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวธัญญรัศม์  เปลื้องกระโทก
 นางสาวอมร พรดอน
 นางสาวสุมาลี คนล่ำ
 
 ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก