เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

กองสาธารณะสุขฯ


นางสาวณัฐนชา นินนานนท์
ผ.อ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
จ.อ.ธณัช สังข์แก้ว
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
 

 

นายวรพจน์ สวยกลาง


พนักงานขับรถยนต์

 
นายปราโมทย์ เลิศจะบก
นายสมมาตร แดงดอน
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ

  

นายเฉลียว หอมจะบก
                         นายยุทธนา งาผักแว่น
นายไวย แก้วพะลัก
คนงานประจำรถขยะ
                              คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ