เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

กองสาธารณะสุขฯ


พันจ่าเอกวีระศักดิ์  ซ้ายโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 

-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

 
จ่าเอกธณัช  สังข์แก้ว

นางสาวสิริกาญจน์  แผละกระโทก
นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

นายวรพจน์  สวยกลาง

นายสมหวัง  มาบจะบก
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์นายเฉลียว  หอมจะบก
นายปราโมทย์  เลิศจะบก
นายพีระเชษฐ์ มุ่งพังกลาง
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายไวย  แก้วพะลัก
นายสมมาตร  แดงดอน
นายบุญมี  ศรีอุทัย
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายสุชาติ  หอมจะบก


คนงานประจำรถขยะ