เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
            อาชีพของประชากรภายในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม เป็นหลัก เช่น การทำนา ทําไร่ เมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรมจะไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป คนในวัยแรงงานจะออกไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล
  โรงแรม จำนวน 3 แห่ง
  ปั้มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
  โรงงาน/โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 แห่ง
  ฟาร์มเกษตร จำนวน 2 แห่ง
  คลัง/โกดังเก็บสินค้า จำนวน 2 แห่ง
  ร้านวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 แห่ง
  สถานเริงรมย์ จำนวน 3 แห่ง
  ร้านอาหาร จำนวน 11 แห่ง
  OTOP ตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
ค่าแรงงานและสภาพแรงงาน
            ค่าแรงงานในการประกอบอาชีพการเกษตร ค่าแรงวันละ 180 – 200 บาท/คน/วัน ส่วนค่าแรง ในภาคอุตสาหกรรม ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 170 บาท/คน/วัน แต่เกษตรกรเมื่อว่างจากภาคเกษตรแล้วจะไปประกอบอาชีพรับจ้าง ในเขตอุตสาหกรรม ในเมืองและรับเหมาก่อสร้าง
 
องค์กรในชุมชน
            ลักษณะการรวมกลุ่มในตำบลไชยมงคล จะมีส่วนราชการเข้ามาจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ จะมีกองทุนราชการเข้ามาสนับสนุน และสมาชิกจะมีการรวมหุ้นเพิ่ม กลุ่มใดมีการบริหารกลุ่มดี ก็จะมีผลกำไรตอบแทนสูง ถ้ากลุ่มใดมีสมาชิกกรรมการบริหารงานไม่ดี กลุ่มก็จะล้มเหลว ไม่ประสบผลสำเร็จดังที่เห็นในปัจจุบัน
            ประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพทำไร่เป็นอาชีพหลัก และทำนาเฉพาะบ้านบุตาล หมู่ที่ 2 และบ้านหนองพลวงหมู่ที่ 3 เป็นบางส่วนที่มีพื้นที่ติดกับอ่างห้วยยาง พื้นที่ทำไร่ ทำนา จะเป็นพื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่ จึงทำไร่ ทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง และมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล รวมทั้งการจัดไร่นาสวนผสม และอาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อพื้นเมือง โคลูกผสม กระบือ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเทศ เป็นต้น เมื่อเกษตรกรว่างจากการทำกิจกรรมการเกษตรแล้ว จะไปรับจ้างทั่วไปส่วนคนในวัยหนุ่ม สาว จะออกไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตเมืองนครราชสีมา
 
เทคโนโลยีการผลิตและผลผลิต
            - มันสำปะหลัง 2,470 ไร่ ผลผลิตรวม 7,410 ตัน / ไร่ (เฉลี่ย 3 ตัน / ไร่) จะนำผลผลิตไปขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่รับซื้อในจังหวัดนครราชสีมา
            - อ้อยโรงงาน 600 ไร่ ผลผลิตรวม 4,669 ตัน (เฉลี่ย 7 ตัน / ไร่)จะนำผลผลิตไปขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่รับซื้อในจังหวัดนครราชสีมา
            - ข้าวนาปี 1,225 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 476 กิโลกรัม / ไร่ ราคากิโลกรัมละ 11 บาท เกษตรกรจะนำผลผลิตข้าวที่ได้ไปจำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรและโรงสี จำนำข้าวกับ ธ.ก.ส. เพื่อรอราคาให้สูงขึ้น
            - พืชผัก เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกแตงกวาระบบน้ำหยด ,หอม , มะเขือเทศ , พริกระบบน้ำหยด ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 – 7,000 กก. ผลผลิตที่ได้จะมีพ่อค้าคนกลางจากตลาดสุรนคร มารับซื้อเพื่อนำไปขายต่อ
            - พืชสวน เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกมะม่วง
 
การท่องเที่ยว
            สวนสัตว์นครราชสีมา เป็นสวนสัตว์ 1 ใน 5 แห่ง ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชาชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล มีขนาดพื้นที่ 545 ไร่ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นแบบซาฟารี แต่มีการรูปแบบจัดสร้างสวนสัตว์ที่ทันสมัยสะดวกสบายและปลอดภัยในการเที่ยวชม ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก