เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

สภาพทางสังคม

การศึกษา
            ข้อมูลโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคลมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 2 แห่ง
 
 
การจัดการศึกษา
            องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ เข้าเรียนแต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคาร สถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ
 
ข้อมูลพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล
  ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
  ศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
            ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล จะนับถือศาสนาพุทธ สถาบันและองค์กรศาสนา
  มัสยิด จำนวน 1 แห่ง
  ศาลเจ้า จำนวน 6 แห่ง
  โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง
  วัด/สำนักสงฆ จำนวน 6 แห่ง
 
การสาธารณสุข
            ตำบลไชยมงคล มีศูนย์สุขภาพชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนไชยมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไทร
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            ตำบลไชยมงคลอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง สถานีดับเพลิงจะได้รับสนับสนุนจากเทศบาลนครนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจะบก และกองพลพัฒนาที่ 2 ในการป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น