เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม
            - ทางหลวงหมายเลข 304 (นครราชสีมา-กบินทร์บุรี) อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
เป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุดในการคมนาคมเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเปรียบได้ดัง เส้นเลือดใหญ่ เนื่องจากมีรถประจำทางหลายสายผ่านหลายสาย อันเป็นประโยชน์ในการสัญจรไปยังอำเภอและจังหวัดต่างๆ
            - ถนนวงแหวนเชื่อมติดต่อจากถนนมิตรภาพ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโยธาธิการจังหวัด ผ่านตำบลโคกกรวด ตำบลสุรนารี เชื่อมถนนมหาวิทยาลัย (มทส.) และสาย 2310 จุดเริ่มต้นจากถนนสาย 304 ผ่านหน้าสวนสัตว์นครราชสีมา ไปบรรจบถนนสายนครราชสีมา – โชคชัย เป็นทางเลี่ยงเมือง ประโยชน์ในการส่งสินค้าทางเกษตรกรรม และการคมนาคมสัญจรไปมา
            - ถนนโยธาธิการสายบ้านไชยมงคล-หนองพลวงใหญ่ (สาย นม.2192) ระยะทาง 8 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล ผ่านในแนวทิศตะวันออกของตำบลเป็นเส้นทางที่สำคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล
            - ถนนโยธาธิการสายบ้านโกรกเดือนห้า-บ้านหนองไทร เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร ผ่านในแนวทิศตะวันตกของตำบลเป็นเส้นทางที่สำคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล
            - ภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ยังไม่ทุกสายในหมู่บ้านส่งผลให้การคมนาคม มีความสะดวกสบายในระดับหนึ่ง แต่ยังมีบางส่วนเป็นถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงฤดูฝน
 
การขนส่งมวลชน
            - รถโดยสารประจำทาง 1 สาย ได้แก่ สายราชสีมา-ปักธงชัย
            - รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก 1 สาย ได้แก่ สายสวนสัตว์-เดอะมอลล์
 
การสื่อสารและการโทรคมนาคม
            - สถานีโทรคมนาคม จำนวน 4 แห่ง เป็นสถานีติดตั้งเสาอากาศ เพื่อรับส่งคลื่นสัญญาณ โทรศัพท์มือถือของบริษัทเอกชน
            - โทรศัพท์ มีโทรศัพท์ประจำบ้าน 136 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.28 มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 22 จุด
            - ตู้ไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
            - หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน และหอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 7 แห่ง
 
การไฟฟ้า
            ประชากรตำบลไชยมงคล มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่บางส่วนต้องพ่วงกับเพื่อนบ้าน และไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอ