เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


วันอนุรักษ์รักษ์ควายไทย ประจำปีวันที่ 27 พฤษภาคม 2567


วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีร้อยตรีแสวง กล่ำเสถียร รองนายกเทศมนตรี นายสมชาย นาคใหม่ รองนายกเทศมนตรี พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสมพร กุลบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายจำลอง งีเกาะ ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไชยมงคล เกษตรกรตำบลไชยมงคล ร่วมต้อนรับ

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04