เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า [ 19 ม.ค. 2566 ]3
2 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]14
3 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]78
5 ประกาศ การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามปิดประกาศต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ดิน [ 27 มิ.ย. 2565 ]72
6 รับสมัครงาน [ 27 มิ.ย. 2565 ]80
7 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส [ 21 เม.ย. 2565 ]20
8 สารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส [ 21 เม.ย. 2565 ]20
9 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนภาคครัวเรือน (ที่อยู่อาศัย) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 มี.ค. 2565 ]60
10 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง การบริหารกิจการประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]96
11 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 มี.ค. 2565 ]105
12 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา [ 10 มี.ค. 2565 ]73
13 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]89
14 เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]71
15 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]66
16 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]67
17 การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]64
18 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]65
19 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]97
20 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่ง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]104
 
หน้า 1|2|3|4|5|6