เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลไชยมงคล สมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)


 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลไชยมงคล สมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

โดยผู้ที่จะสมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย   

2. อายุไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร (สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย) 

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไชยมงคล

4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5. เป็นบุคคลที่มี่ความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม

6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กรระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

 

บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

1.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

2.เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เทศบาลตำบลไชยมงคลทราบ

3.สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรนรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

4.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลตำบลไชยมงคลจัดขึ้น

5.ให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลไชยมงคล ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

-------------------------------------------------------------------

ผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์ 044-081081 

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04