เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


วันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน


มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือน มิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลไชยมงคลจึงขอร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

2024-04-09
2024-04-09
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01