เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายสมโภชน์  นามประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 220
นายวิโรจ  งีเกาะ
พ.ต.ท.วิจารณ์  วิจิตรจริยา
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 217
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 218

ร้อยตรีแสวง กล่ำเสถียร
นางประนอม  บรรจงปรุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 219
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 0 4408 1081 ต่อ 219